บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล
หนังสือและโสตทัศนวัสดุ

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading

คำแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1. การสืบค้นแบบทั่วไป พิมพ์คำสืบค้นในช่องสืบค้น และเลือกรูปแบบการสืบค้น

    ทราบชื่อผู้แต่ง          ค้นจาก           ชื่อผู้แต่ง
    ทราบชื่อเรื่อง           ค้นจาก           ชื่อเรื่อง
    ไม่ทราบผู้แต่ง/ชื่อเรื่อง ต้องคิดคำค้น จากหัวเรื่อง
เลือกประเภทฐานข้อมูล  ฐานหนังสือ / โสตทัศนวัสดุ  หรือบทความวารสาร

2. การสืบค้นแบบง่าย  พิมพ์คำสืบค้นในช่องสืบค้น  เลือกประเภททรัพยากรที่ต้องการ

การเข้าสู่ระบบของสมาชิก
     
สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลการยืม  วันกำหนดส่ง  จองหนังสือ
การยืมต่อด้วยตนเอง (สามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง) โดยพิมพ์รหัสนักศึกษา หรือรหัสประจำตัวห้องสมุด ที่ช่องรหัสสมาชิก โดยมีเลข 2 นำหน้า และรหัสผ่านเป็นรหัสนักศึกษา
     
ตัวอย่าง
นักศึกษา รหัสสมาชิก 2534233XXX
รหัสผ่าน 534233XXX

อาจารย์ รหัสสมาชิก 21000XXXXX
รหัสผ่าน 1000XXXXX

Available ดูที่ชั้น
Due Date : 12-12-2010 ถูกยืมออกไป พร้อมแจ้งวันกำหนดส่งคืน

จำนวนหนังสือแยกตามที่จัดเก็บ

รายการหนังสือตามหัวเรื่อง

หัวเรื่องหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ


ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com