บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล
หนังสือและโสตทัศนวัสดุ

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - Notes: ปริญญานิพนธ์
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 18 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 173
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ปริญญานิพนธ์ (ระดับปริญญาตรี) วิทยานิพนธ์ LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number ว 621.37 ศ452ศ 2557
Author ศิริชัย แท่นทอง
Title ศึกษาการนำสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อลายในการควบคุม = A study of muscle electrical singnal for controll system / ศิริชัย แท่นทอง
Publisher นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2557
Material (ก-ช), 189 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number ว 621.321 ช383ร 2557
Author ชัยณรงค์ จำปา
Title ระบควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ = System controls power switch with android operating system / ชัยณรงค์ จำปา, พศิน กฤชณัฐกรณ์, และวิเชียร เฮงสุวรรณ์
Publisher นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2557
Material ง-ฌ, 138 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : งานวิจัย วิจัย LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number 621.37 ว547ก
Author วิชาญ จิตรักษา
Title การศึกษาวงจรกรองความถี่ผ่านสำหรับระบบการวัดสัญญาณกล้ามเนื้อ = Study band - pass filter circuikjht for measuse EMG system วิชาญ จิตรักษา และรวีวรรณ มันตะเภา
Publisher นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2557
Material 94 แผ่น : ภาพประกอบ


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ปริญญานิพนธ์ (ระดับปริญญาตรี) วิทยานิพนธ์ LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number ว 629.8 ว382ก 2556
Author วัชระ ชุ่มช่วง
Title การใช้ไมโครคอลโทรเลอร์ (PIC-16F887) ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 1 เฟส และตรวจสอบรอบการหมุน = The microcontroller (PIC-16F887) motor control. DC phase 1 and cheek the rotation / วัชระ ชุ่มช่วง
Publisher นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556
Material ก-ช, 80 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ปริญญานิพนธ์ (ระดับปริญญาตรี) วิทยานิพนธ์ LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number ว 005.713 น197ส 2555
Author นภาพร บุญขยาย
Title สื่อให้ความรู้ทางเว็บไซต์วิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe dreamweaver = The media knowledge basic electronic web site with adobe dreamweaver / นภาพร บุญขยาย
Publisher นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555
Material ง-ฌ, 70 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number ว 621.381 ป368ศ 2555
Author ประโยชน์ พูลฉนวน
Title ศึกษาวงจรแปลงแรงดัน DC เป็น DC ที่มีการเพิ่มแรงดันสูงสำหรับการประยุกต์ใช้กับชุดขับมอเตอร์ / ประโยชน์ พูลฉนวน และบัญชา อินทรชื่น
Publisher นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555
Material 51 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ปริญญานิพนธ์ (ระดับปริญญาตรี) วิทยานิพนธ์ LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number ว 621.5 ร372ร 2555
Author รัตนชัย ขุนแก้ว
Title ระบบควบคุมอุณภูมิของเหลวในถังขนาดใหญ่ = Liquid temperature control system in a large tank / รัตนชัย ขุนแก้ว, วรเชษฐ์ โคกคำ, และ วิโรจน์ ศรีฮก
Publisher นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555
Material ก-จ, 95 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ปริญญานิพนธ์ (ระดับปริญญาตรี) วิทยานิพนธ์ LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number 681.2 ป142ก
Author ปฐมพร ภูจอมจิตร
Title การพัฒนาระบบเพิ่มความชื้นด้วยความถี่สูงควบคุมด้วยโทรลเลอร์ = The Development Hi-Frequency Humidifier System contrlled by controller / ปฐมพร ภูจอมจิตร , พรเทพ จิระรัตน์พิศาล, วรพจน์ มิ่งเรือน.
Publisher นครปบม: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2554
Material ง-ฌ, 95 หน้า : ภาพประกอบ


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ปริญญานิพนธ์ (ระดับปริญญาตรี) วิทยานิพนธ์ LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number ว 629.8 ส762ร 2553
Author สุชิน แป้นทองดี
Title ระบบเตือนภัยระบบไกลผ่าน SMS = Remote alarm sysstem using sms / สุชิน แป้นทองดี
Publisher นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2553
Material ก-ฉ, 60 แผ่น : ตาราง


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ปริญญานิพนธ์ (ระดับปริญญาตรี) วิทยานิพนธ์ LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number ว 629.89 อ357ร 2553
Author อรรถพล แผนสมบูรณ์
Title ระบบการให้คะแนนความพึงพอใจในการให้บริการด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ (MCS-51) = Rating system, satisfaction with services in microcontroller (MCS-51) / อรรถพล แผนสมบูรณ์
Publisher นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2553
Material ง-ซ, 50 แผ่น : ภาพประกอบ, ตารางสืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล หนังสือและโสตทัศนวัสดุ

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com