บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
ใส่รหัสผู้ใช้เพื่อบันทึกคำค้นสำหรับ SDI  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - Notes: ภาคนิพนธ์
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 27 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 269
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 658.402 ส821ส 2558
ผู้แต่ง สุนีย์ เข่งสมุทร์
ชื่อเรื่อง สภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร = Teamwork condition of personnel of Big C supercenter public company limited in mahachai branch, samut sakhon province / สุนีย์ เข่งสมุทร์
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2558
รายละเอียด ก-ฌ, 105 แผ่น : ตาราง


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 658.834 ธ155พ 2558
ผู้แต่ง ธนวัสส์ มาศเมฆ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านของลูกค้า เทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครปฐม = Customers' behaviors and marketing mix affecting the purchasing of house cleaning products at tesco lotus supercenter, Nakhon pathom branch / ธนวัสส์ มาศเมฆ
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทนาลัยราชภัฏนครปฐม, 2558
รายละเอียด ก-ซ, 88 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 658.834 ส342พ 2557
ผู้แต่ง สรศักดิ์ แสงอินทร์
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อเสื้อผ้าสำหรับเด็กผ่านทางอินเทอร์เน็ต = Behaviors and marketing mix factors affecting the purchasing selection of children's clothing on the internet / สรศักดิ์ แสงอินทร์
พิมพลักษณ์ นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2557
รายละเอียด ก-ฐ, 155 แผ่น : ตาราง


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 355.37 ส894ค 2557
ผู้แต่ง เสถียร เสถียรเงิน
ชื่อเรื่อง คุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการในจังหวัดนครปฐม = Quality of life of enlisted sodiers in nakhon pathom province / เสถียร เสถียรเงิน
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2557
รายละเอียด ก-ฌ, 65 แผ่น : ตาราง


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 658.3 บ668ค 2557
ผู้แต่ง บุศยา นำเจริญลาภ.
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครปฐม = Correlation between administration according to good governance and organizational commitment of officers at government saving bank in Nakhon Pathom Province / บุศยา นำเจริญลาภ.
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2557
รายละเอียด 127 แผ่น : ตาราง


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 658.8342 ป458ส 2556
ผู้แต่ง ปริญญา ฤทธิบัณฑิตย์
ชื่อเรื่อง ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอร์พกพาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม = Marketing mix and behaviors in purchasing laptop computers of undergraduate students in muang, Nakhon Pathom / ปริญญา ฤทธิบัณฑิตย์
พิมพลักษณ์ นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556
รายละเอียด ก-ช, 91 แผ่น : ตาราง


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 373.1394 ล661ส 2556
ผู้แต่ง ลู, ยู
ชื่อเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกกวดวิชาของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม = Marketing mix is used to decide tutorial of secondary students in kamphaeng seven district nakhon pathom province / Lu Yu
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556
รายละเอียด ก-ซ, 79 แผ่น : ตาราง


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ปริญญานิพนธ์ (ระดับปริญญาตรี) วิทยานิพนธ์ LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 359.593 ธ199ส 2556
ผู้แต่ง ธนัช สุขเจริญ
ชื่อเรื่อง สมรรถนะและแนวทางในการส่งเสริมสมรรถนะของข้าราชการทหารเรือกรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี = Competency and enhancements duty competency of the royal thai navy in naval ordnance department sattahip district, chon buri province / ธนัช สุขเจริญ
พิมพลักษณ์ นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครทปฐม, 2556
รายละเอียด ก-ซ, 83 : ตาราง


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 352.14 ส731ร 2556
ผู้แต่ง สิริพรรณ วัฒนวิชัย
ชื่อเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี = Job motivation of personnel in local administrative organizations in bangphae district, ratchaburi province / สิริพรรณ วัฒนวิชัย
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556
รายละเอียด ก-ฎ, 126 แผ่น : ตาราง


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 658.8342 ช826พ 2556
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อประตูม้วนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร = Consumers' behaviors and marketing mix affecting purchasing selection of roller shutters in bangkok / โชคชัย โกสมนึก
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556
รายละเอียด ก-ญ, 109 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิสืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com