บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
ใส่รหัสผู้ใช้เพื่อบันทึกคำค้นสำหรับ SDI  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - Notes: วิจัย
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 161 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 1602
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : งานวิจัย วิจัย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 371.6 น146ร
ผู้แต่ง นงเยาว์ อุทุมพร
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาในสถานที่ศึกษา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ = Participation of community for local wisdom to education management in the school, phapadeang district, samutprakran province / นงเยาว์ อุทุมพร
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
รายละเอียด (10), 182 แผ่น : ภาพประกอบ


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : งานวิจัย วิจัย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 624.1517 ร169น
ผู้แต่ง รวีวรรณ วิโรจน์วรรณ
ชื่อเรื่อง แนวทางในการพัฒนาเส้นทางการปั่นจักรยานสำหรับนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่บางกระเจ้า อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ = Development project for bicycle route for tourist at Bandkrachao, Prapadaeng District, SamutPraman Province / รวีวรรณ วิโรจน์วรรณ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
รายละเอียด ก-ฐ, 108 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
3
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
ISBN 9786163582812
เลขเรียกหนังสือ 923.1593 ก218น
ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง น้อมนำคำสอน "พ่อ" สานต่อปณิธานพัฒนาข้าวไทย / กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560
รายละเอียด 199 หน้า : ภาพประกอบสี


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : งานวิจัย วิจัย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 579.3 ย442ก
ผู้แต่ง ยุวดี แฝงสีคำ
ชื่อเรื่อง การศึกษาความต้านทานต่อแรงดึงของฟิล์มที่ได้จากน้ำยางธรรมชาติที่เติมเซลลูโลสจากแบคทีเรียที่ได้จากน้ำสับปะรด = A study of tensile properties of natural rubber films filled with bacterial cellulose prepared from pineapplejuice / ยุวดี แฝงสีคำ
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
รายละเอียด 56 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 000 LIB1 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9786163981653
เลขเรียกหนังสือ 001.4 อ252ก
ผู้แต่ง อภิโชค เลขะกุล
ชื่อเรื่อง การวิจัยเพื่อการศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อม = Research for environmental study and design / อภิโชค เลขะกุล.
พิมพลักษณ์ เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
รายละเอียด 372 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : งานวิจัย วิจัย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 338.634 ป341ก
ผู้แต่ง ประภาพิทย์ อินทรชัย
ชื่อเรื่อง การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเข้าสู่ AEC ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี / ประภาพิทย์ อินทรชัย, พรทิพย์ มโนดำรงสัตย์, แอนนา พายุพัด
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2560
รายละเอียด (ก-ซ), 114 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 600 LIB2 ชั้น 4
การจอง
ISBN 9789740334385
เลขเรียกหนังสือ 607.2 ก966ก 2560
ผู้แต่ง โกสินทร์ จำนงไทย.
ชื่อเรื่อง การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ = Research and research-paper writing in engineering, technology, and science / โกสินทร์ จำนงไทย.
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
รายละเอียด 287 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(6)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 6
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 100 LIB1 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9786167801087
เลขเรียกหนังสือ 170 ส349
ชื่อเรื่อง สร้างแผนที่จริยศาสตร์ / ชาญณรงค์ บุญหนุน [และคนอื่นๆ] ; สุวรรณา สถาอานันท์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2559
รายละเอียด 526 หน้า


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(4)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 4
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 300 LIB2 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9789740334620
เลขเรียกหนังสือ 370.7 ส289ว 2559
ผู้แต่ง สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
ชื่อเรื่อง วิธีวิทยาการประเมินศาสตร์แห่งคุณค่า / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
รายละเอียด 369 หน้า : ตางราง, แผนภูมิ


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ภาษาไทย หมวด 300 LIB2 ชั้น 3
การจอง
ISBN 9786167213583
เลขเรียกหนังสือ 307.1216 ส691ร
ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559
รายละเอียด 263 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่สืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com