บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
ใส่รหัสผู้ใช้เพื่อบันทึกคำค้นสำหรับ SDI  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - Notes: วิทยานิพนธ์
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 273 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 2727
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
ISBN 9744646748
เลขเรียกหนังสือ ว 372.64 ข227ก 2547
ผู้แต่ง ขนิษฐา ห้วยหงษ์ทอง.
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT / ขนิษฐา ห้วยหงษ์ทอง
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547
รายละเอียด ง-ฌ, 144 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ


 
2
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
เลขเรียกหนังสือ 658.314 จ569ค 2560
ผู้แต่ง จีระวุฒิ สุขผล
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการกับความผูกพันในองค์กรตามความคิดเห็นของพนักงานอู่ซ่อมบำรุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม = Relationship between welfare and organizational commitment from the viewpoint of employees of the automotive maintenance and repair shops in Nakhon Pathom province / จีระวุฒิ สุขผล
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
รายละเอียด 154 หน้า : ตาราง


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 371.207 ฐ312อ 2559
ผู้แต่ง ฐาปณี พวงงาม
ชื่อเรื่อง องค์ประกอบการปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ส่งผลต่อคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษายอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน = Factors of best practices affecting quality of excellent primary schools under office of the basic education commission / ฐาปณี พวงงาม
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด (11), 326 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 371.2 ว775ส 2559
ผู้แต่ง วิสันต์ เกตุคง
ชื่อเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ภาคกลาง = Organizational health of private charity schools of buddhist temples in central region / วิสันต์ เกตุคง
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด (11), 159 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 658.834 จ687ก 2559
ผู้แต่ง เจิง เซิ่น
ชื่อเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อและพฤติกรรมการซื้อผลไม้จากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีนในเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวาง สีสาธารณรัฐประชาชนจีน = Marketing mix factors affecting purchasing behavior of thai fruits of chinese consumers in nanning, quangxi zhung automonous region, china / เจิง เซิ่น
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด 154 แผ่น : ภาพประกอบ


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 371.2 ป474ส 2559
ผู้แต่ง ปรียาภัทร ราชรักษ์
ชื่อเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษานครปฐม เขต 1 = School administators' compentency addecting internal education quality assurance procedure of school ubder the Nakhronprathom primary education service area one
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด (11), 174 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 372.1 ป492ร 2559
ผู้แต่ง ปวริศา บุญรอด
ชื่อเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา = CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT COMPETENCY SCHOOL UNDER THE PRIMARY EDUCATION SERVECE AREA OFFICE / ปวริศา บุญรอด
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด (13), 557 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 371.11 พ227ม 2559
ผู้แต่ง พรกมล ช้างเผือก
ชื่อเรื่อง มาตรฐานความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 = Knowledge standarsd of school administrators affecting government teacher development of educational institutions under the secondary educational service area office 9 / พรกมล ช้างเผือก
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด 138 แผ่น : ภาพประกอบ


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 371.201 ข275ภ 2559
ผู้แต่ง ขวัญฤดี อาภานันท์
ชื่อเรื่อง ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 = Authentic leadership of educational administrators affecting educattiona institutions effectiveness under secondary education service office 9 / ขวัญฤดี อาภานันท์
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด (8), 137 หน้า : ตาราง


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 373.12 ป553ภ 2559
ผู้แต่ง ปารณีย์ ดอนอินทรัพย์
ชื่อเรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสรรมถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 = Academic leadership of administrators affecting functional competency of teachers in educational institutions under the jurisdiction of Nakhon Pathom primary educational sevice area office 1 / ปารณีย์ ดอนอินทรัพย์
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
รายละเอียด 182 แผ่น : ตารางสืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session
เลือกด้านล่างเพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอล่าสุด:

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com