บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
ใส่รหัสผู้ใช้เพื่อบันทึกคำค้นสำหรับ SDI  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - Notes: วิทยานิพนธ์
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 276 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 2751
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
ISBN 9744646748
เลขเรียกหนังสือ ว 372.64 ข227ก 2547
ผู้แต่ง ขนิษฐา ห้วยหงษ์ทอง.
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT / ขนิษฐา ห้วยหงษ์ทอง
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547
รายละเอียด ง-ฌ, 144 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 371.21 น148บ
ผู้แต่ง นงลักษณ์ จันหงษา
ชื่อเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร = Roles of school administrators affecting the effectiveness of government primary schools in samut sakhon province / นงลักษณ์ จันหงษา
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
รายละเอียด 115 แผ่น : ตาราง


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 658.834 อ429น 2560
ผู้แต่ง อลิสา พุ่มปรีชา
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาส่วนประสมการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามเพื่อสร้างความภักดีในตราสินค้า = Development guidelines for electronic commerce marketing mix of health and beauty products to create brand loyalty / อลิสา พุ่มปรีชา
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
รายละเอียด 127 แผ่น : ตาราง


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 371.201 ก379ค
ผู้แต่ง กังวาล แซ่ตั้ง
ชื่อเรื่อง คุณลักษณะเชิงคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดราชบุรึ = Moral characteistics of school administrators affecting personnel management of private schools in ratchaburi province / กังวาล แซ่ตั้ง
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
รายละเอียด 127 แผ่น : ตาราง


 
5
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
เลขเรียกหนังสือ 658.314 จ569ค 2560
ผู้แต่ง จีระวุฒิ สุขผล
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการกับความผูกพันในองค์กรตามความคิดเห็นของพนักงานอู่ซ่อมบำรุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม = Relationship between welfare and organizational commitment from the viewpoint of employees of the automotive maintenance and repair shops in Nakhon Pathom province / จีระวุฒิ สุขผล
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
รายละเอียด 154 หน้า : ตาราง


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 539.2 ย547ก 2560
ผู้แต่ง เยาวลักษณ์ ทาริวงศ์
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลของออกไซด์ของธาตุหมู่ 2 ต่อสมบัติทางกายภาพ ทางแสงและการเปล่งแสงของแก้วแบเรียมฟอสเฟต ที่เจือไอออนของ Sm3+ Eu3+ และ Dy3+ = Comparative study of effect of alkaline earth oxide on physical, optical and luminescence properties of barium phosphate glasses doped with Sm Eu and Dy ions / เยาวลักษณ์ ทาริวงศ์
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
รายละเอียด 100 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 373.236 ป621ก 2560
ผู้แต่ง ปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWDL = Development of learning achievement and mathematical problem-solving ability of mathayomsuksa 1 students using problem-based learining with kwdl teaching technique / ปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2560
รายละเอียด (9), 187 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 371.2 ฤ181ก 2560
ผู้แต่ง ฤมล สอนดี
ชื่อเรื่อง การบริหารเชิงกลุยทธ์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี = Strategic management affecting internal quality assurance in government secondary schools in ratchaburi province / ฤมล สอนดี
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
รายละเอียด 177 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 371.21 ส731ก 2560
ผู้แต่ง สิรินดา แจ่มแจ้ง
ชื่อเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 = Strategic management of administrators affecting teamwork of teachers in schools under suphan buri primary educatioinal service area office 2 / สิรินดา แจ่มแจ้ง
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
รายละเอียด 123 แผ่น : ตาราง


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 657.458 ว191ก 2560
ผู้แต่ง วรัชญ์ณัฏฐ์ ผ่องธรรม
ชื่อเรื่อง การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร = Internal control affecting budgeting administration of educational institutiions under the samut sakhon primary educational service area / วรัชญ์ณัฏฐ์ ผ่องธรรม
พิมพลักษณ์ นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
รายละเอียด 183 หน้า : ตารางสืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com