บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล
หนังสือและโสตทัศนวัสดุ

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - Notes: สารนิพนธ์
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 77 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 762
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number ว 363.2 ส775ค 2550
Author สุทธิโรจน์ ธัญธรธนาสิทธิ์.
Title คุณลักษณะผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม = Leader Characteristics of Heads of Provincial Police Stations, Nakornpathom Province / สุทธิโรจน์ ธัญธรธนาสิทธิ์
Publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2550
Material 62 หน้า : ตาราง


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number ว 371.32 ก278ป 2549
Author กฤษจา ดอนทอง.
Title ปัจจัยที่สัมพันธ์ กับวินัยของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม / กฤษจา ดอนทอง
Publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549
Material (12), 114 แผ่น : ตาราง


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number ว 364.3 ป423ก 2549
Author ประเสริฐศักดิ์ ชูแก้ว.
Title การจำแนกประเภทเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดเพื่อฝึกและอบรม / ประเสริฐศักดิ์ ชูแก้ว
Publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก, 2549
Material 80 หน้า : ตาราง


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number ว 371.12 ป349ค 2548
Author ประมวล พฤฑฒิกุล.
Title ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเองตามแนวจรรยาบรรณครูกับการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล จังหวัดราชบุรี / ประมวล พฤฑฒิกุล
Publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548
Material (12), 111 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number ว 378.124 จ148ค 2547
Author จรรยา ตาหนู.
Title ความคิดเห็นของคณาจารย์สถาบันราชภัฏต่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ = Lecturer's opinion of rajabhat institute for the submission of academic position / จรรยา ตาหนู
Publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2547
Material ก-จ, 94 แผ่น : ตาราง


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number ว 372.651044 ก427ก 2547
Author กาญจนา ศรีเกื้อ.
Title การสร้างชุดกิจกรรมฝึกความสามารถทางคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The Construction of learning activities for developing prathom vi students' ability in mathematics / กาญจนา ศรีเกื้อ
Publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547
Material 160 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number ว 371.26 ส578ก 2545
Author สันถวี นิยมทรัพย์.
Title การสร้างแบบทดสอบวัดภาคปฏิบัติงานเกษตร กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพของนักเรียนชั้ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก = A Construction of performance test in agriculture subject of the work and vocational experiences for upper primary students in praram 9 kanjanapisek school / สันถวี นิยมทรัพย์
Publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545
Material 106 แผ่น : ตาราง


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number ว 612.82 ป163ก 2545
Author ประภัสสร คงดิศ.
Title การศึกษาความสามารถทางสมองขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สังกัดกรุงเทพมหานคร = A Study of primary mental ability prathom sukas 2 student in sriaiumanusorn school Bangkok / ประภัสสร คงดิศ
Publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545
Material 151 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : หนังสือกองทุนหมู่บ้าน LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number 307.762 นฐ616ส
Author สนิท คงนาค.
Title การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาหมู่บ้าน บ้านธรรมศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม / สนิท คงนาค
Publisher กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
Material ก-ฆ, 185 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : หนังสือกองทุนหมู่บ้าน LIB1 ชั้น 5
การจอง
Call Number 307.762 นฐ623น
Author นิภาวรรณ ใจเย็น.
Title การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาชุมชนวัดไร่เกาะต้นสำโรง ตำบลพระประโทณ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / นิภาวรรณ ใจเย็น
Publisher กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
Material ก-ช, 88, (1) แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิสืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล หนังสือและโสตทัศนวัสดุ

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com