บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session | ถามบรรณารักษ์ | เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เลือกภาษา   RSS

สืบค้นแบบทั่วไป
คำค้นในการสืบค้น

ฐานข้อมูล

ตั้งค่าการกรอง Session

แสดงการตั้งค่าการจำกัดเขตข้อมูล
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น

สืบค้นแบบง่าย
คำค้นในการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Collection
วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
สารนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิจัย
พยาบาลศาสตร์
E-Book
อาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานอาจารย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือที่ได้รับรางวัล
หนังสือตำราเรียน

มีอยู่ 0 ชื่อเรื่องในระเบียน

ประวัติการสืบค้น

สืบค้นรายชื่อหนังสือใหม่
กรุณาเลือกเดือนและปีที่ต้องการสืบค้นRecommended Reading
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
ใส่รหัสผู้ใช้เพื่อบันทึกคำค้นสำหรับ SDI  
ผลการสืบค้น หนังสือและโสตทัศนวัสดุ - Notes: สารนิพนธ์
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 77 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 762
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 363.2 ส775ค 2550
ผู้แต่ง สุทธิโรจน์ ธัญธรธนาสิทธิ์.
ชื่อเรื่อง คุณลักษณะผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม = Leader Characteristics of Heads of Provincial Police Stations, Nakornpathom Province / สุทธิโรจน์ ธัญธรธนาสิทธิ์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2550
รายละเอียด 62 หน้า : ตาราง


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 371.32 ก278ป 2549
ผู้แต่ง กฤษจา ดอนทอง.
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์ กับวินัยของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม / กฤษจา ดอนทอง
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549
รายละเอียด (12), 114 แผ่น : ตาราง


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 364.3 ป423ก 2549
ผู้แต่ง ประเสริฐศักดิ์ ชูแก้ว.
ชื่อเรื่อง การจำแนกประเภทเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดเพื่อฝึกและอบรม / ประเสริฐศักดิ์ ชูแก้ว
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก, 2549
รายละเอียด 80 หน้า : ตาราง


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 371.12 ป349ค 2548
ผู้แต่ง ประมวล พฤฑฒิกุล.
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเองตามแนวจรรยาบรรณครูกับการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล จังหวัดราชบุรี / ประมวล พฤฑฒิกุล
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548
รายละเอียด (12), 111 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 378.124 จ148ค 2547
ผู้แต่ง จรรยา ตาหนู.
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของคณาจารย์สถาบันราชภัฏต่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ = Lecturer's opinion of rajabhat institute for the submission of academic position / จรรยา ตาหนู
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2547
รายละเอียด ก-จ, 94 แผ่น : ตาราง


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 372.651044 ก427ก 2547
ผู้แต่ง กาญจนา ศรีเกื้อ.
ชื่อเรื่อง การสร้างชุดกิจกรรมฝึกความสามารถทางคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The Construction of learning activities for developing prathom vi students' ability in mathematics / กาญจนา ศรีเกื้อ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547
รายละเอียด 160 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 371.26 ส578ก 2545
ผู้แต่ง สันถวี นิยมทรัพย์.
ชื่อเรื่อง การสร้างแบบทดสอบวัดภาคปฏิบัติงานเกษตร กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพของนักเรียนชั้ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก = A Construction of performance test in agriculture subject of the work and vocational experiences for upper primary students in praram 9 kanjanapisek school / สันถวี นิยมทรัพย์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545
รายละเอียด 106 แผ่น : ตาราง


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ ว 612.82 ป163ก 2545
ผู้แต่ง ประภัสสร คงดิศ.
ชื่อเรื่อง การศึกษาความสามารถทางสมองขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สังกัดกรุงเทพมหานคร = A Study of primary mental ability prathom sukas 2 student in sriaiumanusorn school Bangkok / ประภัสสร คงดิศ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545
รายละเอียด 151 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : หนังสือกองทุนหมู่บ้าน LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 307.762 นฐ616ส
ผู้แต่ง สนิท คงนาค.
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาหมู่บ้าน บ้านธรรมศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม / สนิท คงนาค
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
รายละเอียด ก-ฆ, 185 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : หนังสือกองทุนหมู่บ้าน LIB1 ชั้น 5
การจอง
เลขเรียกหนังสือ 307.762 นฐ623น
ผู้แต่ง นิภาวรรณ ใจเย็น.
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาชุมชนวัดไร่เกาะต้นสำโรง ตำบลพระประโทณ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / นิภาวรรณ ใจเย็น
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
รายละเอียด ก-ช, 88, (1) แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิสืบค้นคำสำคัญ

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com