No. Location-Name No. Of Items
1ภาษาไทย หมวด 000 LIB1 ชั้น 310268
2ภาษาไทย หมวด 300 LIB2 ชั้น 327846
3ภาษาไทย หมวด 100 LIB1 ชั้น 3 6399
4หนังสือเก่า หมวด 900 โปรดติดต่องานจัดชั้น950
5วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 53961
6ภาษาอังกฤษ หมวด 100 LIB2 ชั้น 3421
7ภาษาอังกฤษ หมวด 200 LIB2 ชั้น 381
8เทปบันทึกเสียง TC LIB1 ชั้น 61612
9เศษฐกิจชุมชน12
10รีเสิร์ฟ ชั้น 1 หนังสือรีเสิร์ฟ(หนังสือจอง)1
11นิติศาสตร์ ภาษาไทย หมวด 340 LIB2 ชั้น 37249
12หนังสือเก่า หมวด 600 โปรดติดต่องานจัดชั้น2383
13นิติศาสตร์ ภาษาไทย หมวด 350 LIB2 ชั้น 31738
14ภาษาไทย หมวด 200 LIB1 ชั้น 36098
15งานเทคนิค ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ1551
16ภาษาอังกฤษ หมวด 700 LIB2 ชั้น 31073
17CD LIB1 ชั้น 62389
18ตำราเรียน LIB1 ชั้น 59260
19ภาษาไทย หมวด 600 LIB2 ชั้น 431002
20ภาษาอังกฤษ หมวด 800 LIB2 ชั้น 31115
21หนังสือเก่า หมวด 200 โปรดติดต่องานจัดชั้น848
22ภาษาไทย หมวด 500 LIB1 ชั้น 34793
23สาขาพยาบาล LIB2 ชั้น 46066
24ภาษาไทย หมวด 400 LIB1 ชั้น 34838
25ปฏิรูปการศึกษา หนังสือด้านการปฎิรูปการศึกษา LIB2 ชั้น 3639
26นิยาย LIB1 ชั้น 45067
27เยาวชนภาษาไทย เยาวชน LIB1 ชั้น 36359
28เรื่องสั้น LIB1 ชั้น 4870
29อ้างอิง ภาษาอังกฤษ อ้างอิง LIB1 ชั้น 42618
30นิติศาสตร์ ภาษาไทย หมวด 320 LIB2 ชั้น 3 2769
31ภาษาอังกฤษ หมวด 600 LIB2 ชั้น 34259
32VCD LIB1 ชั้น 67262
33ภาษาอังกฤษ หมวด 400 LIB2 ชั้น 32197
34อ้างอิง สาขาพยาบาล LIB2 ชั้น 420
35MF LIB1 ชั้น 68
36ภาษาไทย หมวด 700 LIB2 ชั้น 46986
37ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 410682
38สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3396
39งานวิจัย วิจัย LIB1 ชั้น 51852
40เยาวชนภาษาอังกฤษ เยาวชน LIB1 ชั้น 3653
41ภาษาอังกฤษ หมวด 900 LIB2 ชั้น 3697
42VC LIB1 ชั้น 64637
43หนังสือเก่า หมวด 000 โปรดติดต่องานจัดชั้น1583
44อ้างอิง ภาษาไทย อ้างอิง LIB1 ชั้น 48007
45หนังสือเก่า หมวด 800 โปรดติดต่องานจัดชั้น406
46หนังสือจำหน่ายออก ชั้น 7352
47ศาสนา หนังสือศาสนา LIB1 ชั้น 5 233
48ภาษาอังกฤษ หมวด 500 LIB2 ชั้น 32148
49SETCORNER นส. SETCORNER LIB1 ชั้น 3632
50โต๊ะบริการตอบคำถาม หนังสือประกอบบริการตอบคำถาม22
51หนังสือจำหน่ายออก3
52DVD LIB1 ชั้น 61526
53หนังสือเก่า หมวด 500 โปรดติดต่องานจัดชั้น1677
54ภาษาไทย หมวด 800 LIB2 ชั้น 48574
55งดยืมชั้น 7 สิ่งพิมพ์หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย14
56วิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ LIB1 ชั้น 513
57หนังสือกองทุนหมู่บ้าน LIB1 ชั้น 5 750
58ภาษาอังกฤษ หมวด 000 LIB2 ชั้น 31285
59หนังสือเก่า หมวด 300 โปรดติดต่องานจัดชั้น5863
60หนังสือเก่า หมวด 100 โปรดติดต่องานจัดชั้น566
61หนังสือเก่า หมวด 400 โปรดติดต่องานจัดชั้น8591
62หนังสือเก่า หมวด 700 โปรดติดต่องานจัดชั้น1162
63ภาษาอังกฤษ หมวด 300 LIB2 ชั้น 33157
64ยืมคืนชั้น 1 ซีดีประกอบหนังสือ3256
65ปริญญานิพนธ์ (ระดับปริญญาตรี) วิทยานิพนธ์ LIB1 ชั้น 5107
Total Items : 239852