No. Location-Name No. Of Items
1ภาษาไทย หมวด 000 LIB1 ชั้น 310086
2ภาษาไทย หมวด 300 LIB2 ชั้น 327140
3ภาษาไทย หมวด 100 LIB1 ชั้น 3 6092
4นิยาย LIB1 ชั้น 5 4980
5หนังสือเก่า หมวด 900 โปรดติดต่องานจัดชั้น950
6วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย LIB1 ชั้น 53956
7ภาษาอังกฤษ หมวด 100 LIB2 ชั้น 3420
8ภาษาอังกฤษ หมวด 200 LIB2 ชั้น 380
9เทปบันทึกเสียง TC LIB1 ชั้น 61612
10เศษฐกิจชุมชน12
11รีเสิร์ฟ ชั้น 1 หนังสือรีเสิร์ฟ(หนังสือจอง)1
12นิติศาสตร์ ภาษาไทย หมวด 340 LIB2 ชั้น 36889
13หนังสือเก่า หมวด 600 โปรดติดต่องานจัดชั้น2383
14นิติศาสตร์ ภาษาไทย หมวด 350 LIB2 ชั้น 31691
15ภาษาไทย หมวด 200 LIB1 ชั้น 36033
16งานเทคนิค ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ1436
17ภาษาอังกฤษ หมวด 700 LIB2 ชั้น 31067
18CD LIB1 ชั้น 62389
19ภาษาไทย หมวด 600 LIB2 ชั้น 429688
20ภาษาไทย หมวด 400 LIB1 ชั้น 44638
21ภาษาอังกฤษ หมวด 800 LIB2 ชั้น 31113
22หนังสือเก่า หมวด 200 โปรดติดต่องานจัดชั้น848
23สาขาพยาบาล LIB2 ชั้น 45891
24ปฏิรูปการศึกษา หนังสือด้านการปฎิรูปการศึกษา LIB2 ชั้น 3639
25เยาวชนภาษาไทย เยาวชน LIB1 ชั้น 35708
26อ้างอิง ภาษาอังกฤษ อ้างอิง LIB1 ชั้น 42616
27นิติศาสตร์ ภาษาไทย หมวด 320 LIB2 ชั้น 3 2703
28ภาษาอังกฤษ หมวด 600 LIB2 ชั้น 34219
29VCD LIB1 ชั้น 67255
30ภาษาอังกฤษ หมวด 400 LIB2 ชั้น 32154
31อ้างอิง สาขาพยาบาล LIB2 ชั้น 420
32MF LIB1 ชั้น 67
33ภาษาไทย หมวด 700 LIB2 ชั้น 46840
34ภาษาไทย หมวด 900 LIB2 ชั้น 410485
35สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย LIB1 ชั้น 3344
36ภาษาไทย หมวด 500 LIB1 ชั้น 44581
37งานวิจัย วิจัย LIB1 ชั้น 51731
38เยาวชนภาษาอังกฤษ เยาวชน LIB1 ชั้น 3652
39ภาษาอังกฤษ หมวด 900 LIB2 ชั้น 3696
40VC LIB1 ชั้น 64646
41ตำราเรียน LIB1 ชั้น 76102
42หนังสือเก่า หมวด 000 โปรดติดต่องานจัดชั้น1583
43อ้างอิง ภาษาไทย อ้างอิง LIB1 ชั้น 47971
44เรื่องสั้น LIB1 ชั้น 5 852
45หนังสือเก่า หมวด 800 โปรดติดต่องานจัดชั้น406
46หนังสือจำหน่ายออก ชั้น 7352
47ศาสนา หนังสือศาสนา LIB1 ชั้น 5 233
48ภาษาอังกฤษ หมวด 500 LIB2 ชั้น 32139
49SETCORNER นส. SETCORNER LIB1 ชั้น 3634
50โต๊ะบริการตอบคำถาม หนังสือประกอบบริการตอบคำถาม22
51หนังสือจำหน่ายออก3
52DVD LIB1 ชั้น 61488
53หนังสือเก่า หมวด 500 โปรดติดต่องานจัดชั้น1677
54ภาษาไทย หมวด 800 LIB2 ชั้น 48467
55งดยืมชั้น 7 สิ่งพิมพ์หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย14
56วิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ LIB1 ชั้น 513
57หนังสือกองทุนหมู่บ้าน LIB1 ชั้น 5 750
58ภาษาอังกฤษ หมวด 000 LIB2 ชั้น 31276
59หนังสือเก่า หมวด 300 โปรดติดต่องานจัดชั้น5861
60หนังสือเก่า หมวด 100 โปรดติดต่องานจัดชั้น566
61หนังสือเก่า หมวด 400 โปรดติดต่องานจัดชั้น8591
62หนังสือเก่า หมวด 700 โปรดติดต่องานจัดชั้น1162
63ภาษาอังกฤษ หมวด 300 LIB2 ชั้น 33106
64ยืมคืนชั้น 1 ซีดีประกอบหนังสือ3093
65ปริญญานิพนธ์ (ระดับปริญญาตรี) วิทยานิพนธ์ LIB1 ชั้น 5104
Total Items : 231156